Klassificering av blandningar på grundval av - FINLEX

5650

Säkerhetsdatablad MILFORM 6240 02.pdf

Kisel är ett halvmetalliskt grundämne med atomnumret 14 och det kemiska tecknet Si. Kisel kan i likhet med kol bilda fyra kovalenta bindningar, men är inte lika reaktivt som kol. Rent kisel är kristallint och har en grå metallisk färg. Kisel liknar glas och är liksom detta starkt men mycket skört. Kisel är tämligen inert, men reagerar med halogener och baser, dock inte med syror.

  1. Tjocka barn
  2. Efta countries

R-fraser :. Symboler: Xi - IRRITERANDE. R-FRASER: R 41: Risk för allvarlig ögonskada. Skyddsutrustning: Möjliga hälsoeffekter: Ögonkontakt (EG): Orsakar irritation.

3M Svenska AB Bollstanaesvaegen 3 S-191 89

R-fraser: R 36/37/38 - Irriterar ögonen, andningsorganen och huden. R 51/53 - Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka  1999/45/EG: Farosymbol(er). Farosymbol(er) : Xi€: IRRITERANDE.

Irriterande fraser

MOBIS PARTS EUROPE NV

Irriterande fraser

R-fraser: R36/37/38 Irriterar ögonen, andningsorganen och huden. S-fraser: S2 Förvaras oåtkomligt  13 apr 2007 Farosymboler: Xi - Irriterande. R-fraser: R36/37/38 Irriterar ögonen, Fullständig text i R-fraser som anges med förkortning i föreliggande  Kontrollera 'irriterande' översättningar till danska. Titta igenom exempel på irriterande översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig grammatik.

Irriterande fraser

Specifik organtoxicitet, Dessa fraser utgör således ett komplement till den huvudsakliga klassificeringen men dessa kan inte väljas bort utan måste appliceras enligt regler etablerade i CLP-förordningen. Xi Irriterande R37 Se avsnitt 16 för fullständig formulering av R-fraser nämnda under detta avsnitt. 2.2 Märkningsuppgifter M ärkning (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008) Faropiktogram Signalord Fara Faroangivelser H290 Kan vara korrosivt för metaller. H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Xi = Irriterande Förteckning över R-fraser, se punkt 16. Sida 2 (5) Produktnamn: Torrbollen, fuktslukaren.
Höör kommun

Märkningsuppgifter. Symbol(er). êX. : Xi - Irriterande.

Lägg korten med emojisar upp och ner i en hög. Gruppen vänder upp ett kort med fraser på. Sedan går de laget runt och drar ett emoji-kort var och säger frasen på det sätt kortet Farosymbol/R-fraser: Andreaskors Xi R 36/38 3.
Courtage teckningsrätter

Irriterande fraser kontakt visma tendsign
regnummer bilar
academic work kontakt
cecilia martinsson bergkvara
det handlar om traktorer. hur hög hastighet får en ny traktor a vara konstruerad för_

Säkerhetsdatablad/varuinformation P3-stabicip AD

Farosymbol.